Up Arrow
Back to top
Mā te whenua e whanake ai te whānau
Search Tupu.nz
Language: English | Māori
Language: English | Māori

Kōkiri

Understanding whenua management

The day-to-day mahi on the whenua is known as whenua management. Find out what's involved.